Thursday, May 8, 2008

12. ధన్నాసి

సందడి విడువుము సాసముఖా
మంధరధరునకు మజ్జనవేళా

అమరాధిపు లిడు డాలవట్టములు
కమలజ పట్టము కాళాంజి
జమలిచామరలు చంద్రుడ సూర్యుడ
అమర నిడుడు పరమాత్మనకు

ఆణిమాదిసిరులనల రెడు శేషుడ
మణిపాదుక లిడు మతి చెలగా
ప్రణుతింపు కదసి భారతీరమణ
గుణాధిపు మరుగురు బలుమరును

వేదఘోషణము విడువక సేయుడు
ఆదిమునులు నిత్యాధికులు
శ్రీ దేవుండగు శ్రీ వేంకటపతి
ఆదరమున సిరు లందీ వాడే
sandaDi viDuvumu saasamuKhaa
mandharadharunaku majjanavELaa

amaraadhipu liDu DaalavaTTamulu
kamalaja paTTamu kaaLaanji
jamalichaamaralu chandruDa sUryuDa
amara niDuDu paramaatmanaku

aaNimaadisirulanala reDu SEshuDa
maNipaaduka liDu mati chelagaa
praNutimpu kadasi bhaaratIramaNa
guNaadhipu maruguru balumarunu

vEdaghOshaNamu viDuvaka sEyuDu
aadimunulu nityaadhikulu
SrI dEvunDagu SrI vEnkaTapati
aadaramuna siru landI vaaDE13.శంకరాభరణము

మలసీ( జూడరో మగసిమ్హము
అలవిమీఱినమాయలసిమ్హము

అదివో చూడరో ఆదిమపురుషుని
పెదయౌభళముమీ(ది పెనుసిమ్హము
వెదకి బ్రహ్మాదులు వేదాంతతతులు
కదిసి కాన(గలేని ఘనసిమ్హము

మెచ్చిమెచ్చి చూడరో మితిమీఱినయట్టి
చచ్చఱకంటితోడిజిగిసిమ్హము
తచ్చిన వారిధిలోన తరుణి( గౌగిట( జేర్చి
నచ్చినగోళ్ళ శ్రీనరసిమ్హము

బింకమున( జూడరో పిరితియ్యక నేడు
అంకమునదనుజసమ్హారసిమ్హము
వేంకటనగముపై వేదాచలముపై
కింక లేక వడి బెరిగినసిమ్హము

malasI( jUDarO magasimhamu
alavimI~rinamaayalasimhamu

adivO chUDarO aadimapuruShuni
pedayaubhaLamumI(di penusimhamu
vedaki brahmaadulu vEdaantatatulu
kadisi kaana(galEni ghanasimhamu

mecchimecchi chUDarO mitimI~rinayaTTi
chaccha~rakanTitODijigisimhamu
tacchina vaaridhilOna taruNi( gaugiTa( jErchi
nacchinagOLLa SrInarasimhamu

binkamuna( jUDarO piritiyyaka nEDu
ankamunadanujasamhaarasimhamu
vEnkaTanagamupei vEdaachalamupei
kinka lEka vaDi beriginasimhamu


14. కన్నడగౌళ

గాలినైపోయ గల కాలము
తాలిమికి గొంతయు ( బొద్దులేదు

అడుసుచొరనే పట్టె నటునిటు(గాళ్ళు
గడుగుకొననే పట్టె గలకాలము
ఒడలికి జీవుని కొడయ(డైనహరి(
దడవ(గా (గొంతయు( బొద్దు లేదు

కల(చి చిందనే పట్టె( గడవ నించగ(బట్టె
కలుషదేహపుబాధ( గలకాలము
తలపోసి తనపాలిదైవమైన హరి
దల(చగా( గొంతయు( బొద్దు లేదు

శిరసు ముడువ(బట్టె చిక్కుదియ్య(గ( బట్టె
గరిమల( గపటాల (గలకాలము
తిరువేంకటగిరి దేవుడైన హరి
దరిచేరా( గొంతయు బొద్దులేదు

gaalineipOya gala kaalamu
taalimiki gontayu ( boddulEdu

aDusuchoranE paTTe naTuniTu(gaaLLu
gaDugukonanE paTTe galakaalamu
oDaliki jIvuni koDaya(Deinahari(
daDava(gaa (gontayu( boddu lEdu

kala(chi chindanE paTTe( gaDava ninchaga(baTTe
kalushadEhapubaadha( galakaalamu
talapOsi tanapaalideivameina hari
dala(chagaa( gontayu( boddu lEdu

Sirasu muDuva(baTTe chikkudiyya(ga( baTTe
garimala( gapaTaala (galakaalamu
tiruvEnkaTagiri dEvuDeina hari
darichEraa( gontayu boddulEdu


15. వరాళి


ఎవ్వారు లేరూ హితవుచెప్ప(గ వట్టి-
నొవ్వుల( బడి నేము నొగిలేమయ్యా

అడవి( బడినవా (డు వెడల జోటులేక
తొడరి కంపలకిందు దూరినట్లు
నడుమ దురితకాననములతరి(బడి
వెడలలేక నేము విసిగేమయ్య

తెవులువడినవా(డు తిన(బోయి మధురము
చవిగాక పులుసులు చవిగోరినట్లు
భవరోగముల( బడి ప్రమామృతము నోర(
జవిగాక భవములు చవులాయనయ్యా

తనవారి విడిచి యిత్రమైనవారి
వెనక దిరిగి తా వెఱ్ఱైనట్లు
అనయము తిరువేంకటాధీశు( గొలువక
మనసులోనివాని మఱచేమయ్య
15. varaaLi


evvaaru lErU hitavucheppa(ga vaTTi-
novvula( baDi nEmu nogilEmayyaa

aDavi( baDinavaa (Du veDala jOTulEka
toDari kampalakindu dUrinaTlu
naDuma duritakaananamulatari(baDi
veDalalEka nEmu visigEmayya

tevuluvaDinavaa(Du tina(bOyi madhuramu
chavigaaka pulusulu chavigOrinaTlu
bhavarOgamula( baDi pramaamRtamu nOra(
javigaaka bhavamulu chavulaayanayyaa

tanavaari viDichi yitrameinavaari
venaka dirigi taa ve~r~reinaTlu
anayamu tiruvEnkaTaadhISu( goluvaka
manasulOnivaani ma~rachEmayya


16 కాంబోధి

దబ్బలువెట్టుచు( దేలిన దిదివో
ఉబ్బునీటిపై నొక హంసా

అనువున( గమలవిహారమె నెలవై
వొనరివున్న దిదె వొక హంసా
మనియెడిజీవుల మానససరసుల-
వునికి నున్న దిదె వొక హంసా

పాలునీరు నేర్పరిచి పాలలో-
నోలలాడె నిదె నొక హంసా
పాలుపడినయీపరమహంసముల-
వోలి నున్న దిదె వొక హంసా

తడవి రోమరంధ్రంబుల గుడ్ల-
నుదుగక పొదిగీ నొకహంసా
కడువేడుక వేంకటగిరిమీ(దట-
నొడలు వెంచె నిదె యొక హంసా


dabbaluveTTuchu( dElina didivO
ubbunITipei noka hamsaa

anuvuna( gamalavihaarame nelavei
vonarivunna dide voka hamsaa
maniyeDijIvula maanasasarasula-
vuniki nunna dide voka hamsaa

paalunIru nErparichi paalalO-
nOlalaaDe nide noka hamsaa
paalupaDinayIparamahamsamula-
vOli nunna dide voka hamsaaa

taDavi rOmarandhrambula guDla-
nudugaka podigI nokahamsaa
kaDuvEDuka vEnkaTagirimI(daTa-
noDalu venche nide yoka hamsaa

No comments: